Rastplats Söder är en urban kristen kommunitet i Stockholm, som har vuxit fram ur en längtan efter fördjupad tro genom bön och stillhet. Och utifrån en tro på att Gud redan är på plats hos varje människa. Att Gud är skapare och uppehållare av allt liv.

Med en kristen kommunitet menar vi en gemenskap som överlåter sig till någon form av löften att leva efter, och till ett arbete för gemensamma frågor, med syfte att stödja varandra att gå en gemensam väg i Kristi efterföljd, och vara ett tecken för kyrkans synliga enhet.

Rastplats Söder vill utgöra en gemenskap som visar på medkänsla och engagemang för utsatta grupper i vårt samhälle och i vår värld. En plats för ett fördjupat kärleksmöte människor emellan. En urban, öppen, kristen, ekumenisk kommunitet, som strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande gemenskap.

Rastplats Söder kan beskrivas med tre ordpar: Gudstjänst och bön, samtal och retreat, diakoni och offentlighet. Kommuniteten vill vara en miljö där man vågar visa sin sårbarhet och kan fördjupa en kanske outtalad längtan efter en dimension i livet som saknat tydliga konturer.

Till Rastplats Söder kan man anknyta på olika sätt och det ligger inte någon värdering av någon utifrån hur man väljer att anknyta. Alla är välkomna på sina villkor, för kortare eller längre tid.

Man blir medlem genom att

• betala en årsavgift på minst 50 kronor
• meddela oss ditt namn
• epostadress och
• telefonnummer                                                                                                                                (uppgifterna kommer bara användas för interna utskick)

samt genom att sträva efter att

1. dagligen be för kommuniteten och vår värld
2. fira nattvard en gång per vecka
3. delta i en retreat eller pilgrimsvandring per år
4. på ett eller annat sätt arbeta för medmänsklighet, fred och försoning

Du kan också vara stödjande medlem, genom att betala ett belopp som minst motsvarar medlemsavgiften. Stödjande medlem har yttranderätt, men inte rösträtt i föreningens årsmöte.

Rastplats Söders bankgiro: 5128-6086

Swishnummer: 123 385 22 25

Epostadress: rastplatssoder(at)gmail.com

Annonser